Regulamin

 

Regulamin

sklepu internetowego

NATUSFERA.PL

I. Postanowienia ogólne.

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego Natusfera.pl jest P r o n e s s  , al. Piłsudskiego 56, 59-220 Legnica; REGON: 021345599,

 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego Natusfera.pl jest sprzedaż żywności oraz suplementów diety

 3. Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym Natusfera.pl odbywa się według niniejszego Regulaminu zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

II. Zamówienia.

 

 1. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku, poprzez stronę internetową znajdującą się pod adresem www.natusfera.pl.

 2. Zamówienia są realizowane w godzinach od 9:00 do 17:00.

 3. W przypadku, gdy zamówiony przez Klienta towar nie będzie dostępny na magazynie Natusfera.pl Klient zostanie poinformowany o tym w jakim terminie zamówiony produkt będzie dostępny. Jeśli Klient nie zdecyduje się czekać ewentualna nadpłata zostanie przelana na wskazane przez Klienta konto.

 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu internetowego Natusfera.pl.

 5. Sprzedaż promocyjna (Promocja) dotyczy ograniczonej ilości towarów, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 6. Do dostarczonego zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązującą w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

 7. Złożenie przez Klienta (konsumenta) zamówienia oznacza akceptację obowiązujących zasad sprzedaży wysyłkowej w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. (tj.: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 8. Jeżeli zamówienie składane jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, faktura VAT zostanie wystawiona po przesłaniu pisemnego upoważnienia do wystawienia faktur bez podpisu.
  W sklepie Natusfera.pl
  oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 9. Zamówienie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, natomiast złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 10. Natusfera.pl w przypadku zamówień składanych przez przedsiębiorców wyłącza zasady rękojmi na podstawie art.558 kodeksu cywilnego.

 11. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

 

 

III. Sposoby dostawy i płatności.

 
 1. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów to: kurier, lub Poczta Polska lub inny preferowany przez Zamawiającego sposób, po wcześniejszym uzgodnieniu z Natusfera.pl – wszystkie koszty przesyłki pokrywa Klient.

 2. Przesyłki zagraniczne możłiwe są do wysłania jedynie po każdorazowej wycenie transportu.
 3. Możliwe formy płatności:

–    przelew bankowym na konto Natusfera.pl,

–    przelew poprzez system płatności PayU,

gotówką przy odbiorze.

 1. Numer rachunku bankowego Natusfera.pl: ING Bank Śląski S.A. 30 1050 1748 1000 0092 2317 0623.

 2. Natusfera.pl nie dostarcza zamówień w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Natusfera.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu.

 

 

IV. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Zakupiony towar przez Klienta będącego konsumentem, tj. osobę fizyczną nabywającą produkty w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową za pośrednictwem sklepu internetowego Natusfera.pl podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. (tj.: Dz. U. 2012 r. poz. 1225 ze zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, sprecyzowanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, o czym stanowi art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o której mowa w ust 1.

 3. Zamieszczone na stronie internetowej Natusfera.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, tj.: opis, skład, waga opakowania i inne, pochodzą od producentów tych produktów. Natusfera.pl dokłada wszelkich starań, aby dane te były prawidłowe i aktualne, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

 4. Produkty ekologiczne posiadają oznaczenie „bio” w nazwie produktu. Natusfera.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, np. produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia bez zapłaty ceny sprzedaży.

 

V. Warunki przyjęcia zwrotu.

 

 1. Klient (konsument) Natusfera.pl ma możliwość zwrotu zakupionego towaru (za wyjątkiem artykułów spożywczych) w terminie 10 dni od dnia otrzymania dostawy. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy odesłać go w stanie nienaruszonym pod adres siedziby Natusfera.pl wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od dostawcy oraz numerem konta na które ma być dokonana ewentualna refundacja. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź  obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 3 dni od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem – zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy
  i polityki społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy
  o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. z 2003 r. Nr 31, poz .258),

 2. W celu dokonania reklamacji należy odesłać reklamowany produkt pod adres siedziby Natusfera.pl wraz z dokumentem sprzedaży po uprzednim poinformowaniu sklepu o wadzie towaru. Koszty przesyłek reklamowanych bądź zwracanych produktów ponosi Klient. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze  złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów
  i powiadomić o tym Natusfera.pl. Przyjęcie przesyłki przez Klienta oznacza potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o wyniku jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail, bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Natusfera.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 3. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym Natusfera.pl. Przyjęcie przesyłki przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

 

VI. Dane osobowe.

 

 1. Klient składając zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez Natusfera.pl danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
  29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) niezbędnych do realizacji zamówienia, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Natusfera.pl. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Dane Klienta nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani nie będą wykorzystane
  w celach niezwiązanych z działalnością sklepu internetowego Natusfera.pl.

 2. W Natusfera.pl obowiązuje Polityka Prywatności.

 

VII. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Warunkiem prawidłowego świadczenia usług przez sklep internetowy Natusfera.pl drogą elektroniczną jest połączenie z siecią Internet za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem przy pomocy zainstalowanego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych,
  tj. przeglądarek internetowych, takich jak: Internet Explorer, Firefox, Chrome. Przeglądarka internetowa powinna akceptować tzw. pliki "cookie".

 2. Usługobiorca powinien posiadać dostęp do poczty elektronicznej.

 3. Świadczenie usług elektronicznych przez Natusfera.pl jest bezpłatne.

 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania przez treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego Natusfera.pl podlega prawu polskiemu. We wszelkich sprawach dotyczących korzystania ze sklepu internetowego mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z niniejszego sklepu ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

 3. Strony będą dożyć do polubownego rozwiązania sprawy, zaś ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu Natusfera.pl.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3.11.2011

 

Zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, każdy spór kupujący w polskich sklepach internetowych mogą rozstrzygać na unijnej platformie, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr